Dekvoorwaarden

Uw poes moet aantoonbaar in het bezit is van een recent testbewijs van de test op FIV en FeLV (deze test mag niet langer 5 maanden geleden zijn uitgevoerd).

Uw poes moet goed krols zijn! (brengen op de 2e of 3e dag van krolsheid)

De nagels van de poes dienen afgepunt (geknipt) te zijn om wederzijdse beschadiging van de dieren bij de dekking te voorkomen.

De poes dient in een goede conditie te zijn, vrij van vlooien, schimmels en andere parasieten (oormijt etc).  Indien deze worden aangetroffen behouden wij ons het recht voor het dier te weigeren dan wel direct van de kater te scheiden en te laten ophalen.

Een dekking door een van onze katers is zonder fokbeperkingen voor de poesjes.

Met de mannelijke nakomelingen uit deze dekking mag niet gefokt worden*.

Indien de poes na de eerste dekking niet zwanger blijkt te zijn, wordt een gratis herdekking (tweede dekking) van dezelfde kater aangeboden. Wij dienen binnen 7 weken na datum van dekking op de hoogte gesteld te worden hiervan.

Indien de poes na deze herdekking opnieuw niet zwanger blijkt wordt een gratis herdekking (derde dekking) van dezelfde kater aangeboden.

Indien na een eerste dekking de kittens te vroeg of dood geboren worden, wordt een gratis herdekking (tweede dekking) van dezelfde kater aangeboden.

Indien na de eerste dekking het nest slechts uit één kitten bestaat, wordt een gratis herdekking (tweede dekking) van dezelfde kater aangeboden.

Indien na 2e herdekking  het nest slechts uit één kitten bestaat, wordt er een herdekking (derde dekking) aangeboden.

Indien het nestje van de poes uit na de eerste dekking uit slechts twee kittens bestaat, mag dezelfde poes (uiterlijk binnen 1 jaar) voor de volgende dekking terug komen en dan betaalt de eigenaar van de poes slechts 50% voor het dekgeld welke destijds is afgesproken.

 In geval van 2x 1 levend kitten (Na 1e dekking één kitten en na 2e dekking één kitten) vervalt het recht op een 3e herdekking.

Het recht op een (her)dekking blijft enkel geldig zo lang de betreffende kater nog functioneert als dekkater en aanwezig is bij Bethel cattery. Indien de kater om welke reden dan ook niet meer als dekkater beschikbaar is vervalt elk recht op een herdekking.

De tweede en derde dekking vallen binnen 1 jaar na de eerste dekking. Indien de kater intussen gecastreerd mocht zijn of niet meer wonende is bij onze cattery wordt na de eerste dekking 50% restitutie van het afgesproken dekbedrag terug betaald en na de tweede dekking 25% van het afgesproken dekbedrag. 

De eigenaar van de te dekken poes ontslaat Bethel cattery van de verplichting de dekking te laten plaatsvinden indien:

  • De poes zich na 4 dagen nog steeds niet krols betoont;
  • De poes bij nadere beschouwing enigerlei parasieten/schimmels en/of vlooien bij zich draagt;
  • De poes symptomen vertoont van een ziekte, of zodanig gedrag vertoont, dat de gezondheid van onze kater in gevaar kan komen.

Indien uw poes of mijn kater enigszins gewond raakt bij de dekking is dat een normaal risico. Bij schade aan een van beide dieren geldt in normale gevallen dat de kosten voor de betreffende eigenaar zijn. Indien er echter sprake mocht zijn van nalatigheid van bovengenoemde punten zijn de kosten van zowel poes als kater voor rekening van de eigenaar van de poes. Bij geschillen betreffende bovengenoemde punten is een verklaring van onze dierenarts bindend.

Wij werken met een dekcontract. Mocht uw poes na de eerste dekking niet hebben opgenomen heeft u recht op maximaal nog twee herdekkingen.

Er is cameratoezicht aanwezig. Indien er géén dekking of poging tot dekking heeft plaatsgevonden behoeft er ook geen dekgeld voldaan te worden.

Bovenstaande overeenkomst lijkt misschien zwaar, maar is voor het grootste gedeelte niets anders dan het op papier vastleggen van een vrij algemeen gebruikelijke gang van zaken bij het ter dekking brengen van een poes. Het stellen van deze voorwaarden daarbij als ook het strikt nakomen daarvan is de enige manier om ook uw Brits Korthaar poes bij een eventuele dekking een zo hoog mogelijke veiligheid te bieden.
In ons land houden de meeste fokkers zich aan dit soort regels en het is dan ook goed te weten dat mede hierdoor, bepaalde besmettelijke ziekten onder de raskatten tot de helft minder voorkomen dan onder de buitenkatten.

(*uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden)